Belangenvereniging voor gehandicapten

BVG Peelland

Een vereniging voor alle mensen die te maken hebbben met een beperking

BVG Peelland

Activiteiten

BVG Peellland organiseert wekelijks en jaarlijks diverse leuke activiteiten zoals kaarten, koersballen en kienen

Lid worden

Alle leden van BVG Peelland ontvangen een kortingspas. Met deze pas ontvang je leuke kortingen!

Het bestuur

Het bestuur bestaat uw vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor deze vereniging.

Leden

Vrijwilligers

Sinds

Doelstelling

Het behartigen van en opkomen voor de belangen van mensen met een handicap in brede zin, ongeacht geloofsovertuiging en culturele of maatschappelijke achtergrond. Hierbij laat de vereniging zich leiden door het beginsel van inclusief beleid. Onder inclusief beleid wordt hier verstaan een beleid, waarbij van meet af aan zodanig rekening gehouden wordt met mensen met een handicap, dat er voor hen zo weinig mogelijk specifieke en exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel kunnen nemen.

Club van 50

BVG Peelland is een belangenvereniging voor gehandicapten, mindervaliden en chronisch zieken uit onze gemeente Deurne.
Een vereniging die bruist van de activiteiten. En naast deze activiteiten maakt BVG Peelland zich sterk voor de belangen van deze doelgroep.
Een gemeentelijke subsidie, een eigen collecte en de lidmaatschapsgelden zijn bij lange niet toereikend ons jaarlijkse programma uit te voeren.
Wij doen daarom een beroep op U om onze mooie Deurnese vereniging te steunen en toe te treden tot de Club van 50. De kosten daarvoor bedragen jaarlijks € 50,-
Als dank daarvoor krijgt u een eervolle vermelding in ons kwartaalblad De Vuist en een eervolle vermelding op onze website. Mocht u over een digitaal logo beschikken, dan wordt deze graag geplaatst.
Namens bestuur en leden van BVG Peelland vraag ik u dan ook heel vriendelijk lid te worden van deze mooie Club van 50.

Partners